Študijski center za narodno spravo

Enota za svetovanje

Enota za svetovanje je notranja organizacijska enota Študijskega centra, ki je formalno začela delovati 1. februarja 2009. Njeno delo je precej razvejano in zajema širše področje urejanja, organizacije in svetovanja za potrebe zaposlenih, hkrati pa predstavlja tudi vezni člen med Študijskim centrom in širšo javnostjo.

Naloge in delovna področja Enote so oblikovane na podlagi Sklepa vlade o ustanovitvi Študijskega centra, Statuta javnega zavoda ter na podlagi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji. Enota za svetovanje izvaja naslednje dejavnosti:

 • vodenje strokovne knjižnice za področje zgodovine totalitarizmov (redno dopolnjevanje knjižne zbirke z najnovejšo domačo in tujo strokovno literaturo ter periodiko);
 • zbiranje in dokumentiranje pričevanj ter pripravljanje video, zvočnih in računalniških zapisov z raziskovalnega področja zavoda;
 • spremljanje javnih pozivov in priprava projektnih predlogov za pridobitev sredstev iz programov domačih in evropskih skladov;
 • sodelovanje z osnovno in srednješolskimi izobraževalnimi ustanovami pri pripravi učnih pripomočkov in ostalega gradiva z omenjenega področja (delavnice, seminarji, učne ure zgodovine);
 • skrb za vzpostavitev stikov z zvezami in organizacijami, ki kot naslednice udeležencev 2. svetovne vojne delujejo na območju Slovenije in po svetu;
 • navezava stikov s Slovenci v zamejstvu in po svetu;
 • priprava in organizacija strokovnih ekskurzij za ogled prikritih in zamolčanih grobišč, koncentracijskih, delovnih in begunskih taborišč, namenjenih širši javnosti ali zaključenim skupinam (Slovenci po svetu, šole, druge organizacije);
 • skrb za promocijo in celostno podobo Študijskega centra (priprava in izdaja promocijskega in drugega informativnega gradiva);
 • organizacija tematskih večerov in okroglih miz;
 • seznanjanje javnosti z izsledki raziskav o kršenju človekovih pravic in svoboščin na Slovenskem v 20. stoletju na sedežu zavoda in po različnih krajih Slovenije;
 • pomoč pri načrtovanju in pripravljanju domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih srečanj, predavanj, konferenc ter seminarjev o zgodovini totalitarizmov v 20. stoletju;
 • pomoč pri pripravi posvetov, predstavitev, tiskovnih konferenc;
 • pomoč pri pripravi tiskanja zbranih dokumentov ter pričevanj, študij, razprav in drugih znanstvenih prispevkov ter publikacij;
 • opravljanje dokumentacijske dejavnosti (skrb za dokumentiranje arhivskega in drugega gradiva);
 • načrtovanje in skrb za občasno razstavno dejavnost.

Kratkoročno je program Enote za svetovanje usmerjen na naslednja področja:

 • vodenje in posodabljanje knjižnega gradiva interne knjižnice s strokovno literaturo in periodiko;
 • zbiranje in dokumentiranje pričevanj, ki so posneta na terenu ali na sedežu Študijskega centra ter urejanje pričevanj, ki prispejo po pošti;
 • spremljanje javnih pozivov in prijava projektov na različne domače in mednarodne razpise;
 • sodelovanje z osnovnimi in srednjimi šolami s ponudbami vzgojno-izobraževalnih vsebin preko projektov, ki jih razpisujejo različne institucije (npr. Zavod za šolstvo…);
 • pridobivanje arhivskega in drugega gradiva različnih institucij in posameznikov, ki je namenjeno za znanstveno-raziskovalno dejavnost;
 • vzpostavitev povezave z zvezami in organizacijami, ki kot naslednice udeležencev 2. svetovne vojne delujejo na območju Slovenije;
 • navezava stikov s Slovenci v zamejstvu in po svetu;
 • organizacija strokovne ekskurzije;
 • priprava tematskih večerov na temo narodne sprave;
 • pomoč pri pripravi znanstvenega posveta;
 • predstavitev izdanih publikacij na tiskovnih konferencah in srečanjih za strokovno in širšo javnost.
Študijski center za narodno spravo