Študijski center za narodno spravo

Poslanstvo in cilji

Ustanovitev Študijskega centra

V okviru Ministrstva za pravosodje je jeseni 2005 začel delovati zgodovinski del Sektorja za popravo krivic in za narodno spravo, katerega temeljna naloga je bila proučevanje vseh oblik nasilja ter kršitev temeljnih človekovih pravic in svoboščin, ki so jih nad slovenskim narodom in nad pripadniki drugih etničnih in verskih skupnosti v Sloveniji, v posameznih obdobjih povzročili vsi trije totalitarni sistemi: fašizem, komunizem in nacizem. Zaradi objektivne potrebe po povečanju dejavnosti države na navedenem področju in zavezanosti k objektivnemu proučevanju zgodovine ter uresničitve pogojev za narodno spravo je Vlada Republike Slovenije konec aprila 2008 ustanovila Študijski center za narodno spravo.

Vlada RS je Zavod ustanovila zaradi uresničevanja javnega interesa na področju znanosti, izobraževanja, kulture ter za opravljanje raziskovalnih, organizacijskih, razvojnih, svetovalnih, koordinacijskih in izobraževalnih nalog na področju narodne sprave in proučevanja totalitarnih sistemov na Slovenskem v 20. stoletju. Na ta način je želela Vlada RS slediti srednje in vzhodno evropskim državam (npr. Nemčija, Poljska, Češka, Litva, Latvija, Estonija, Slovaška, Madžarska), ki so imele podobno zgodovinsko izkušnjo kot Slovenija, a so na področju zgodovinskih raziskav naredile že korak naprej v smeri ugotavljanja zgodovinskih dejstev, tudi z ustanavljanjem samostojnih in neodvisnih raziskovalnih institucij. Študijski center s svojim delovanjem ustvarja in širi pogoje za uresničevanje narodne sprave med Slovenci.

Pravna in mednarodna izhodišča za ustanovitev

Temeljna pravna podlaga za ustanovitev Študijskega centra je bila Ustava Republike Slovenije, ki v prvem odstavku 5. člena med drugim določa, da mora država na svojem ozemlju varovati človekove pravice in temeljne svoboščine. V nadaljevanju tudi določa, da mora ustvarjati možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj. Sprejem demokratične Ustave Republike Slovenije je pomenil prelom s totalitarnim sistemom, ki je sistematično kršil človekove pravice in temeljne svoboščine posameznika ter s tem tudi osnovne civilizacijske norme.

Republika Slovenija je kot članica Sveta Evrope zavezana k spoštovanju predpisov in dokumentov, ki jih sprejemata Evropski svet in Evropski parlament. Med temi sta tudi Resolucija št. 1096 Sveta Evrope o ukrepih za odpravo dediščine nekdanjih totalitarnih režimov iz leta 1996 in Resolucija št. 1481 o potrebi za mednarodno obsodbo totalitarnih komunističnih režimov iz leta 2006, ki države članice Evropske unije, torej tudi Slovenijo, zavezujeta k učinkovitemu uresničevanju njunih zahtev. 2. aprila 2009 je Evropski parlament sprejel Resolucijo o evropski zavesti in totalitarizmu, ki podrobneje določa odnos evropskih institucij do totalitarizmov 20. stoletja in daje pravno podlago za delovanje nacionalnih institucij na tem področju.

Dejavnost Študijskega centra

Študijski center usmerja svoje delovanje na naslednja področja:

 • raziskovalna dejavnost: raziskovanje različnih oblik nasilja ter kršenja temeljnih človekovih pravic in svoboščin, ki so jih povzročili totalitarni sistemi v Sloveniji v 20. stoletju;
 • zbiranje pričevanj: zbiranje pričevanj političnih zapornikov, izgnancev, disidentov, drugih žrtev totalitarnih režimov in njihovih svojcev ter ustvarjanje video, zvočnih in računalniških zapisov z raziskovalnega področja;
 • izdajanje publikacij: zbiranje in objavljanje dokumentov in pričevanj o izvajanju nasilja ter kršitev temeljnih človekovih pravic in svoboščin, ki so jih v Sloveniji nad Slovenci in pripadniki drugih etničnih skupnosti zagrešili totalitarni sistemi v 20. stoletju;
 • baze podatkov: ustvarjanje baz podatkov za raziskovalne namene in za širšo javnost;
 • interna strokovna knjižnica: dopolnjevanje knjižnega fonda z domačo in tujo strokovno literaturo in periodiko s področja delovanja zavoda;
 • organiziranje konferenc, posvetovanj in predavanj o nasilju totalitarnih sistemov ter kršenju človekovih pravic v 20. stoletju;
 • navezava stikov s Slovenci v zamejstvu in po svetu;
 • sodelovanje z vzgojno izobraževalnimi ustanovami (sodelovanje pri obveznih izbirnih vsebinah, pouku zgodovine in državljanske vzgoje…) ter seznanjanje osnovnošolskih in srednješolskih generacij z izsledki raziskav o kršenju temeljnih človekovih pravic in svoboščin na Slovenskem v 20. stoletju;
 • organiziranje in vodenje strokovnih ekskurzij ogledov prikritih in zamolčanih grobišč, koncentracijskih, delovnih in begunskih taborišč;
 • projektne naloge: projekti, ki se bodo na novo odpirali ob že obstoječih raziskavah in bodo javnosti predstavljeni v krajši obliki;
 • ustvarjanje pogojev za popravo krivic in za narodno spravo na podlagi proučevanja kršitev temeljnih človekovih pravic in svoboščin.


STATUT
ŠTUDIJSKEGA CENTRA ZA NARODNO SPRAVO

Študijski center za narodno spravo