Študijski center za narodno spravo

Razvojno raziskovalna enota

Predstavitev

Razvojno raziskovalna enota (RRE) je notranja organizacijska enota Študijskega centra, ki je bila oblikovana v začetku maja 2008, in sicer na podlagi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Študijski center za narodno spravo in Statuta Zavoda. Namen in cilji ustanovitve RRE so bili naslednji:

 • proučevanje kršenja temeljnih človekovih pravic in svoboščin, ki so jih povzročili totalitarni sistemi na Slovenskem v 20. stoletju, ustvarjanje novega znanja in spoznanj ter prenos znanja v javno korist;
 • ustvarjanje možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije;
 • združevanje raziskovalcev in strokovnjakov s področja raziskovanja, ki s svojim raziskovalnim delom bistvenoprispevajo k možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije in narodni spravi;
 • omogočanje pogojev za delo raziskovalcem in strokovnjakom, zaposlenim v Zavodu in zunanjim strokovnim in znanstvenim sodelavcem;
 • posredovanje znanja in izsledkov raziskovalcev zainteresirani javnosti;
 • razvijanje človeških virov ter razvijanje raziskovalne ustvarjalnosti.

Raziskovalno področje RRE je predvsem področje kršenja temeljnih človekovih pravic in svoboščin, ki so jih povzročili vsi trije totalitarni sistemi na Slovenskem v 20. stoletju, tj. fašizem, nacizem in komunizem. V tem okviru izvaja RRE predvsem naslednje naloge:

 • organizira in opravlja znanstveno raziskovalno dejavnost;
 • pridobiva in organizira raziskovalne projekte na nacionalni in mednarodni ravni;
 • sodeluje z domačimi in s tujimi organizacijami, z inštituti in drugimi zavodi na raziskovalnem področju;
 • sodeluje pri vzgoji raziskovalnih kadrov;
 • s posredovanjem novih spoznanj in znanstvenih izsledkov skrbi za razvoj znanstvene discipline;
 • pospešuje vključevanje študentov v raziskovalno delo in sodeluje pri podiplomskem študiju študentov;
 • skrbi za prenašanje znanstveno-raziskovalnih izsledkov v prakso;
 • skrbi za objavljanje raziskovalnih spoznanj;
 • organizira znanstvena in strokovna posvetovanja s področja svoje dejavnosti.

Raziskovalna dejavnost

Študijski center od 1. januarja 2009 izvaja raziskovalni program Nasilje komunističnega totalitarizma v Sloveniji 1941-1990, ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Vodja raziskovalnega programa je dr. Mateja Čoh, v programski skupini pa sodelujejo še dr. Milko Mikola, dr. Damjan Hančič, mag. Renato Podbersič, Marta Keršič in Neža Strajnar.

Kot izhaja iz naslova programa, posebno pozornost namenjamo raziskovanju različnih oblik nasilja komunističnega sistema na Slovenskem v času druge svetovne vojne in po njej. Pri tem bomo največ pozornosti namenili obdobju takoj po koncu vojne, za katerega so bili značilne sistemske in najhujše oblike kršenja temeljnih človekovih pravic in svoboščin (npr. množični in posamični izvensodni poboji, koncentracijska in delovna taborišča, množični politični in montirani procesi, izgoni prebivalstva iz kraja bivanja, preganjanje nekatoliških verskih skupnosti). Na ta način želimo prispevati k odkrivanju novih zgodovinskih dejstev in spoznanj na tem področju, ki bodo prispevala k prepoznavanju značilnosti in temeljnih razlik med totalitarnimi sistemi ter demokracijo. Prepričani smo, da bodo vplivala na zavest o pomembnosti spoštovanja temeljnih človekovih pravic in svoboščin ter na zavest in potrebo po narodni spravi.

Nasilje komunističnega totalitarizma ter kršitve temeljnih človekovih pravic in svoboščin raziskujemo na podlagi različnih arhivskih virov, ki se nahajajo v slovenskih in tujih arhivih. Poleg arhivskega gradiva so zelo pomembna pričevanja, zato zbiramo ustna in pisna pričevanja političnih zapornikov, izgnancev, disidentov in drugih žrtev komunističnega totalitarnega sistema ter njihovih svojcev.

Drugo pomembno raziskovalno področje predstavlja projekt, ki smo ga naslovili Revolucionarno nasilje v Sloveniji 1941-1945. To je zelo obsežen raziskovalni projekt, zato pri projektu sodelujejo vsi člani RRE in bo delo potekalo več let. Cilj projekta je celovito prikazati različne oblike revolucionarnega nasilja v Sloveniji med drugo svetovno vojno, in sicer po posameznih pokrajinah (Štajerska, Dolenjska, Notranjska, Gorenjska in Primorska). Raziskovanje poteka na podlagi arhivskih virov, predvsem na podlagi gradiva o organizaciji in delovanju posameznih partizanskih enot, Komunistične partije, Osvobodilne fronte in Oddelka za zaščito naroda. Poleg tega zbiramo tudi pričevanja žrtev medvojnega revolucionarnega nasilja.

Zbrane dokumente in pričevanja bomo objavili v seriji z naslovom Dokumenti in pričevanja. Po zaključku raziskav načrtujemo izdajo zbornika, v katerem bodo objavljeni prispevki vseh, ki so vključeni v raziskovanje.

Študijski center za narodno spravo