Demokracija zahteva odgovoren odnos do preteklosti, sedanjosti in prihodnosti - Democracy requires a responsible attitude towards the past, the present and the future

Študijski center za narodno spravo, Komisija vlade RS za izvajanje zakona o popravi krivic in Komisija Vlade RS za reševanje vprašanja prikritih grobišč so 26. 11. 2012 pripravili javni pogovor na temo spravnega procesa v slovenskem prostoru. Na koncu je bila sprejeta posebna izjava o nadaljevanju spravnega procesa z naslovom:

Demokracija zahteva odgovoren odnos do preteklosti, sedanjosti in prihodnosti

Evropa in svet krepita kulturo človekovih pravic in občutljivost na njene kršitve. Zavedata se, da le s spominom, popravo krivic in ozdravljenjem ran iz preteklosti lahko gradimo uspešno in mirno prihodnosti. Spravni proces, ki si ga ni mogoče predstavljati brez iskanja resnice in pravice, se je poglobil po padcu železne zavese in vključitvi nekdanjih komunističnih držav v Evropsko unijo. Slovenci smo v dvajsetem stoletju doživeli tri totalitarne režime. Zločini fašizma in nacizma so bili prepoznani kot zločini in obsojeni, zločini komunizma pa so vse do začetka 90. let prejšnjega stoletja ostajali ”tabu” tema. Trpljenje ljudi je bilo zaprto za zidovi molka. Redki glasovi o sistematičnem kršenju človekovih pravic v času komunizma so se množili v obdobju slovenske pomladi in osamosvajanja. Spravna maša v Kočevskem Rogu julija 1990 je bila zgolj simbolno dejanje, ki je zaznamovalo začetek slovenskega spravnega procesa. V več kot dvajsetih letih, ki so minila od tedaj, so bili opravljeni pomembni koraki – npr. delo Pučnikove parlamentarne komisije o povojnih izvensodnih pobojih, vladne komisije za popravo krivic, vladne komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč, Študijskega centra za narodno spravo, Muzeja novejše zgodovine Slovenije, policijske akcije Sprava, nevladnih organizacij in predanih posameznikov. Vendar vsakodnevno lahko ugotavljamo, da je bilo storjenega premalo. Slovenska družba mora doseči soglasje, kako zdraviti rane iz preteklosti, ki nas vedno znova bolijo, kako presegati delitve, ki nas slabijo in ogrožajo našo prihodnost, kako obravnavati totalitarno dediščino v vsej njeni celovitosti.

Zato predlagamo: - potrditev resolucije o evropskem spominu in vesti, ki jo je aprila 2009 z veliko večino glasov sprejel Evropski parlament in v kateri obsoja vse totalitarne režime; - pravno presojo celovite medvojne in povojne problematike, saj obstajajo le posamezne pravne ocene revolucionarnih zakonov in komunističnega sodstva. Objektivno razpravo o hudodelstvih zoper človečnost zavirajo globoko zakoreninjena čustva, ki preprečujejo dialog. Razcepljenost slovenske družbe je posledica zanikanja vsakršne odgovornosti za povojne poboje. Iz različnih razlogov, predvsem zaradi uničenja oz. nedostopnosti arhivov oziroma pomanjkanja trdnih dokazov, je težko oziroma skoraj nemogoče dokazati utemeljenost suma, da je kdorkoli storil kazniva dejanja hudodelstev zoper človečnost na slovenskem ozemlju; - nediskriminatorni sveženj vojnih zakonov, identifikacijo ostankov žrtev, pieteten pokop vseh preminulih oz. ustrezno ureditev morišč in grobišč, identifikacijo slovenskih žrtev in skupni spomenik ter razglasitev Hude jame in drugih morišč za kulturne spomenike nacionalnega pomena. - dostopnost vseh arhivov druge Jugoslavije v skladu z rezultati referenduma o noveli ZVDAGA iz leta 2011, posebna pozornost naj velja prizadevanjem za dostop do arhivov nekdanje Jugoslavije v Beogradu v procesu sukcesije; - temeljne in primerjalne raziskave o kršenju človekovih pravic v totalitarnih režimih; - oblikovanje slovenske Platforme spomina in vesti.

Simbolna dejanja sprave (spominske slovesnosti, spomeniki idr.) so pomembna, vendar jim morajo slediti konkretna spravna dejanja na področju politike, pravne države, raziskovanja oziroma znanstvenega proučevanja in izobraževanja. Predvsem pa je temelj spravnega procesa srčna kultura vsakega izmed nas, ki mora izkazovati resnično sočutje, strpnost in odpuščanje.

Angleški tekst In November 2012 the Study Centre for National Reconciliation, the Commission of the Government of the Republic of Slovenia for the implementation of Redressing of Injustices Act and the Commission of the Government of the Republic of Slovenia for the Issues of Hidden Mass Graves prepared a public discussion on the topic of the reconciliation process in Slovenia. At the end a special statement on continuation of the reconciliation process was adopted. It was titled as: Democracy requires a responsible attitude towards the past, the present and the future

Europe and the world have been reinforcing culture of human rights and sensitivity to the violation of human rights and freedoms. We can build prosperous and peaceful future only if it is based on memory, restitution and healing of the wounds from the past. The reconciliation process, which can not be imagined without the search for truth and justice, has deepened after the fall of the Iron Curtain and the accession of the former communist states to the European Union. Slovenia has experienced three totalitarian regimes during the twentieth century. Crimes of fascism and nazism have been recognized as such and condemned, whereas the crimes of communism remained "taboo" topic until the beginning of the 1990s. Human suffering has been closed behind the walls of silence. Rare voices reporting of systematic violations of human rights and freedoms in the communist era have multiplied during the Slovenian Spring and independence process. The reconciliation mass in Kočevski Rog in July 1990 was merely a symbolic act that marked the beginning of the Slovenian reconciliation process. In more than twenty years that have passed since then important steps have been carried out – for example work of Jože Pučnik’s parliamentary commission on post-war extrajudicial killings, work of the Commission of the Government of the Republic of Slovenia for the implementation of Redressing of Injustices Act, the Commission of the Government of the Republic of Slovenia for the Issues of Hidden Mass Graves, the Study Centre for National Reconciliation, the Museum of Contemporary History of Slovenia, the police action named ‘Reconciliation’, NGOs and committed individuals. However, as we can see daily, not enough has been done. The Slovene society must reach a consensus on how to heal the wounds of the past that are still painful, how to overcome divisions that weaken us and threaten our future, and how to deal with the totalitarian heritage in all its entirety.

We propose: -    The Slovenian Parliament's approval of the European Parliament resolution of 2 April 2009 on European conscience and totalitarianism in which the European Parliament with a great majority condemned all totalitarian regimes;

-    Overall legal assessment of the war and postwar issues since only individual legal assessments of the revolutionary communist laws and judiciary have been carried out. An objective discussion of crimes against humanity is inhibited by deep-rooted emotions that prevent dialogue. Dichotomy of the Slovenian society is the result of denying any responsibility for the postwar killings. For various reasons, in particular the destructed and inaccessible archives and the lack of material evidence, it is difficult or almost impossible to prove that the crimes against humanity were committed on the Slovenian territory;

-    Non-discriminatory package of war laws, the identification of remains of the Slovenian victims, the exhumation and re-burial of all Slovenian victims killed on the Slovenian territory, arrangement of the mass graves, and declaration of Huda Jama and other mass graves as cultural monuments of national importance; -    Full access to the archives of the communist Yugoslavia in accordance with the results of the referendum on the amendment of the archival law in 2011, with special attention on access to the archives of the former Yugoslavia in Belgrade in the scope of the succession process;

-    Basic and comparative researches/studies about violations of human rights and freedoms in totalitarian regimes; -    Calls for establishment of the Slovenian Platform of Memory and Conscience. The symbolic acts of reconciliation (commemorations, memorials, etc.) are important, but must be followed by concrete reconciliation actions in the field of politics, the rule of law, research work, scientific studies, media and education. But above all, the foundation of the reconciliation process is in our hearts and in our culture. Each of us should be able to demonstrate genuine compassion, tolerance and forgiveness.Vse objave