In memoriam prof. dr. Lovro Šturm

Zapustil nas je prof. dr. Lovro Šturm, med drugim tudi dobrotnik Študijskega centra za narodno spravo. S svojim delom je pomembno zaznamoval naš pravni in družbeni razvoj. Kot visokošolski učitelj je sooblikoval številne generacije mladih pravnikov, kot ustavni sodnik je prispeval h krepitvi pravne države in spoštovanja človekovih pravic ter temeljnih pravnih načel, kot minister si je odločno prizadeval za kakovostno in učinkovito pravosodje, kot urednik pa je slovenskemu bralstvu omogočil dostopnost del, ki spodbujajo aktivno državljanstvo in spoštovanje človekovih pravic. Njegovo znanstveno in strokovno delo ni le rezultat njegovih poklicnih kakovosti, temveč v enaki meri tudi njegovega mirnega, konstruktivnega in vztrajnega značaja, predvsem pa njegove načelne in neustrašene osebnosti.

Lovro Šturm se je rodil 19. maja 1938 v Ljubljani očetu Rudolfu in materi Amaliji Šturm, roj. Kaiser. Po osnovni šoli je obiskoval klasično gimnazijo v Ljubljani, kjer je leta 1956 z odliko maturiral. V študijskem letu 1956/1957 se je vpisal na Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani in na njej leta 1960 diplomiral. Po diplomi je študij nadaljeval in bil leta 1961 nagrajen s Prešernovo nagrado za skupinsko delo »Primerjava organizacije in sistemizacije upravnih organov občinskih ljudskih odborov«. Leta 1965 je doktoriral z disertacijo Uporaba kibernetike v javni upravi. V doktorski disertaciji se je lotil takrat zelo nove in, kot se je izkazalo, dolgoročno zelo pomembne teme, ki v vse večji meri opredeljuje organizacijo javne uprave in delo v njej.

Po diplomi se je večkrat izobraževal v tujini. Njegova poklicna pot je bila pestra, saj se je poskusil na različnih področjih. Bil je visokošolski učitelj, ustavni sodnik, politik in knjižni urednik. V primerjavi z mnogimi, ki hkrati delujejo v politiki in visokem šolstvu, prof. Šturm svojega političnega delovanja ni mešal z vlogo univerzitetnega učitelja. Ko je bil profesor, je bil profesor, ko pa je vstopil v politiko, je opravljal le politično funkcijo. Tudi pri tem pa se je omejeval na svoje strokovno področje, to je na tisti segment, ki ga je temeljito spoznal kot profesor oziroma kot ustavni sodnik. Vsakega dela se je lotil zavzeto, z jasno zastavljenimi cilji in njemu lastno vztrajnostjo. Zato je na vseh področjih svojega delovanja je pustil značilen pečat.

Poklicno pot je začel na takrat še enotnem Inštitutu za javno upravo in delovna razmerja pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Na njem je leta 1961 postal raziskovalec – asistent, leta 1966 znanstveni sodelavec, leta 1975 pa mu je svet Inštituta za javno upravo podelil naziv znanstvenega svetnika. Ko se je Inštitut za javno upravo in delovna razmerja pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1972 razdelil na dva samostojna inštituta, na Inštitut za javno upravo ter Inštitut za delo, je postal direktor Inštituta za javno upravo. To funkcijo je opravljal do leta 1985. Od leta 1986 do leta 1990 je bil predsednik znanstvenega sveta tega inštituta. Kot ugleden strokovnjak na področju javne uprave in elektronske obdelave podatkov je bil član številnih strokovnih in poklicnih združenj.

Vzporedno z raziskovanjem je prof. Šturm deloval tudi kot visokošolski učitelj. Leta 1971 se je habilitiral za docenta na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, na kateri je začel leta 1974 v tem nazivu tudi dejansko poučevati. V naziv izrednega profesorja je bil izvoljen leta 1980, v naziv rednega profesorja za področje upravnega prava in upravnih znanost (javna uprava, materialno in procesno upravno pravo) ter za področje pravne informatike pa je bil izvoljen leta 1986. Na fakulteti je polno deloval do leta 1990, ko je bil izvoljen za sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije (RS). Po odhodu na ustavno sodišče je s fakulteto sicer še sodeloval, vendar v bistveno zmanjšanem obsegu.

Prof. Lovro Šturm se je znanstveno in pedagoško posvečal predvsem materialnemu upravnemu pravu. V okviru tega predmeta je na novo razvil dve področji, in sicer pravo varstva okolja in pravno varstvo osebnih podatkov. Za obe področji, ki sta se odtlej razvili v samostojna predmeta oziroma področji, je priskrbel tudi ustrezno študijsko gradivo. Poleg tega je posebej zaslužen za razvoj pravne informatike. Področje je razvil in izoblikoval kot poseben predmet, ki je bil leta 1985 vključen v študijski program Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. To je bilo v obdobju, ko so se pri nas pojavili prvi osebni računalniki (npr. Commodore 64, Atari, IBM PC itd.) in ko so številni mladi navdušenci delali prve korake računalniškega programiranja v programskem jeziku BASIC. Takrat je bilo pomembno, da se tudi študentje prava seznanijo z možnostmi uporabe informacijske tehnologije v pravu.

Njegov največji dosežek na področju proučevanja ustavnega prava pa je nedvomno Komentar Ustave RS, ki je izšel leta 2002. Prof. Šturm ga je zasnoval ob desetletnici nove slovenske ustave in ga tudi uredil. Julija 1990 je bil prof. Šturm izvoljen za sodnika Ustavnega sodišča RS in bil v letih 1997 in 1998 tudi predsednik Ustavnega sodišča RS. V tej vlogi je pomembno prispeval k utrditvi ugleda sodišča doma in v tujini.

Po prenehanju funkcije sodnika ustavnega sodišča je prof. Šturm opravljal različne funkcije v izvršilni veji oblasti. Od sredine leta 1999 do konca leta 2000 je predsedoval slovenski delegaciji mešane diplomatske komisije za ugotovitev in označitev slovensko-hrvaške meje ter bil dvakrat minister v Vladi RS. V letu 2000 je bil šest mesecev minister za šolstvo in šport, nato pa je bil od leta 2004 do leta 2008 minister za pravosodje. Tudi v okviru civilne družbe se je vztrajno zavzemal za uveljavljanje vladavine prava, demokratičnih vrednot in doslednega spoštovanja človekovih pravic. Bil je pobudnik in koordinator državljanskega foruma za odpravo tajne zakonodaje, bil je član in tudi predsednik Sveta za republiko, predsednik Slovenske komisije pravnikov v okviru slovenske sekcije Mednarodne komisije pravnikov itd. Bil je član številnih strokovnih združenj in komisij. Tudi tu se je uveljavljal s strokovnostjo, konstruktivnostjo in z učinkovitostjo.

Pomemben del delovanja dr. Lovra Šturma je predstavljalo tudi urejanje različnih knjižnih zbirk. Na Ustavnem sodišču RS je bil urednik in predsednik uredniškega sveta zbirke odločb in sklepov Ustavnega sodišča RS. V okviru Inštituta Karantanija je urejal zbirko Izzivi svobode, v kateri je od leta 2011 do leta 2018 izšlo 22 knjig uglednih domačih in tujih avtorjev. Namen zbirke je, seznaniti slovenske bralce z deli, ki so pomembna za razvoj demokracije in aktivnega državljanstva ter doslej niso bila dostopna v slovenskem jeziku. Poseben uredniški dosežek predstavljata tudi izdaji popisov družin iz 18. stoletja. Prav dr. Šturm je dal pobudo, uredil in omogočil izid knjige o gorenjskih (2016) in ljubljanskih družinah v 18. stoletju (2018).

Spoštovani in dragi prof. dr. Lovro Šturm, hvala za vse in Bog Vam povrni!


Dr. Lovro Šturm

Fotografija: Tamino Petelinšek

Vse objave