Javna objava prostega delovnega mesta DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA (m/ž)

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Študijski center za narodno spravo razpisuje prosto delovno mesto:

DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA (m/ž)


  • Razpisano delovno mesto:

DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA (m/ž)

Šifra del. mesta: B017390, tarifni razred: VII/2

Trajanje zaposlitve: določen čas, 5 let možnostjo ponovnega imenovanja

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas (40 ur/teden)

 

  • Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 Stopnja izobrazbe: VII/2

Specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja)                17001

Visokošolska univerzitetna izobrazbe (prejšnja)                   17002

Magistrska izobrazba                                                            17003

                     Smer izobrazbe: zgodovinska, pravna ali druga družboslovna smer

                     Zahtevane delovne izkušnje: 5 let


  • Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

Znanje vsaj enega tujega jezika;

Predložitev pisne vizije razvoja Zavoda za mandatno obdobje

Znanje tujega jezika kandidat/ka se izkaže s predložitvijo mednarodnega veljavnega jezikovnega certifikata, diplomo/magisterijem iz ustreznega jezikovnega področja ali zaključen ustrezen študijski program v tujem jeziku.

 

Kratek opis dela in nalog:

Načrtovanje, organizacija in vodstvo strokovnega dela in poslovanje Zavoda, sprejem načrta razvoja Zavoda; priprava predloga letnega programa dela in finančnega načrta v skladu z zakonom o računovodstvu in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi; pripravljanje predlogov splošnih aktov Zavoda, pripravljanje strokovnih podlag za opravljanje nalog sveta Zavoda ter izvrševanje usmeritev in sklepov sveta Zavoda; priprava letnega poročila; organiziranje in usklajevanje delovnega postopka; skrb za materialno in finančno poslovanje zavoda, priprava poslovne politike in ukrepov za njeno izvajanje; priprava in sprejetje akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest; sprejem kadrovskega načrta; sprejem načrta nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja; sprejem splošnih aktov, za katere je tako določeno s predpisi ali pravili in zagotavlja pripravo aktov, ki jih sprejema svet; poročanje ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje Zavoda; imenovanje vodij organizacijskih enot; oblikovanje predlogov novih programov in dodatnih storitev; skrb za trženje storitev in določanje cene storitev,  skrb za promocijo Zavoda; skrb za sodelovanje z drugimi Zavodi in organizacijami; zagotavljanje obveščanje delavcev v skladu s predpisi; določanje podatkov, ki se štejejo za poslovno skrivnost; izvajanje pristojnosti s področja delovnih razmerij, itd… opravljanje drugih zadev, ki jih določajo statut, zakon in drugi predpisi.

 

  • Rok za prijavo:

Pisne vloge z življenjepisom in kopijami dokazil o izpolnjevanju pogojev iz 2. in 3. točke objave prostega delovnega mesta naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo s priporočeno pošto na naslov:

Študijski center za narodno spravo, Tivolska cesta 42, 1000 Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ – Prijava na razpis DIREKTOR JZ«, ali na e-mail info@scnr.si s pripisom zadeve: »NE ODPIRAJ – Prijava na razpis DIREKTOR JZ« do vključno 22.1.2021.

Na ovojnici mora biti navedeno ime, priimek in polni naslov pošiljatelja (kandidati morajo navesti tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri).

Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.

Prijavljene kandidate/kandidatke bomo o izidu izbora obvestili v roku 8 dni po zaključenem izbirnem postopku.

Ostale informacije:

Vse dodatne informacije v zvezi z objavljenim prostim delovnim mestom pridobijo interesenti v tajništvu Študijskega centra za narodno spravo, pri ge. Eriki Prijatelj, na tel. (01) 2306 700 ali preko elektronske pošte info@scnr.si.


V Ljubljani, 7.1.2021

   

  Dr. Jelka Piškurić

predsednica razpisne komisije

                                                                                                                                

Vse objave