Javna objava prostega delovnega mesta MLADI RAZISKOVALEC (m/ž)

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Študijski center za narodno spravo razpisuje prosto delovno mesto:

MLADI RAZISKOVALEC (m/ž)


  • Razpisano delovno mesto:

MLADI RAZISKOVALEC (m/ž) v Enoti za razvoj in raziskovanje.

Šifra del. mesta: H017002, tarifni razred: VII/2

Trajanje zaposlitve: določen čas (predvidoma od 1. 10. 2021 do 1. 10. 2025).

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas (40 ur/teden)

 

  • Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 

Stopnja izobrazbe: VII/2

Magistrska izobrazba                         (druga bolonjska stopnja)                              17003

                     Smer izobrazbe: zgodovinska, pravna ali druga družboslovna smer

                     Zahtevane delovne izkušnje: brez


  • Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

Kandidat za mladega raziskovalca mora izpolnjevati naslednje pogoje:

· ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, doseženo po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, in povprečno oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski študij tretje stopnje, ali

· ima izobrazbo, doseženo po študijskem programu druge stopnje ustrezne smeri, sprejetem v Republiki Sloveniji po 11. juniju 2004, in povprečno oceno vseh izpitov in vaj na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje najmanj 8,00 (upošteva se tudi ocena diplomskega in magistrskega dela), ali

· ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, ali

· ima glede na prvo, drugo in tretjo alinejo primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini, in

· starost do vključno 28 let (upošteva se letnica rojstva 1993); starostna meja se dvigne nad 28 let, če je mladi raziskovalec brez finančne podpore že opravil eno oziroma dve leti podiplomskega študija tretje stopnje, in sicer se za vsak opravljen letnik doda eno leto ter

· znanje enega svetovnega jezika.

Če se kandidat za mladega raziskovalca ob sklenitvi pogodbe vpisuje v drugi oziroma tretji letnik študijskega programa tretje stopnje, povprečna ocena dodiplomskega študija po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, oziroma povprečna ocena vseh izpitov in vaj študijskega programa prve stopnje in študijskega programa druge stopnje ni pomembna. Če ima kandidat opravljen magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna. Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil dopust iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo v trajanju najmanj šestih mesecev, pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se starostna meja dvigne nad 28 let. Enako velja za daljšo, najmanj šestmesečno dokumentirano bolezensko odsotnost kandidata. Javni razpis ni namenjen kandidatom, ki se vpisujejo v dodatno leto študijskega programa tretje stopnje oziroma so navedeni status že izkoristili, kandidatom, ki so prek Javne agencije za raziskovalno dejavnost že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, in kandidatom, ki že imajo opravljen doktorat znanosti.


  • Kratek opis dela in nalog:

-           opravljanje študijskih obveznosti na doktorskem študiju in druga raziskovalna dela po navodilu mentorja

-           skrbi za prenos znanstveno-raziskovalnih in strokovnih rezultatov v prakso;

-           sodeluje v delovnih skupinah in komisijah za svoje delovno področje;

-           zbira, ureja in pripravlja podatke za oblikovanje zahtevnejših gradiv;

-           nudi pomoč pri pripravi zahtevnejših gradiv;

-           opravlja druge naloge po nalogu vodstva in mentorja.

Mlademu raziskovalcu bo mentor dr. Renato Podbersič, predvidena tema raziskovanja je obdobje druge svetovne vojne v severovzhodni Sloveniji.


  • Rok za prijavo:

Kandidat/-ka se na razpis prijavi z izpolnjeno prijavnico (priloga I), izjavo (Priloga II), življenjepisom in kopijami dokazil (diplomske/magistrske listine, povprečna ocena, potrdila o nagradah itd.) o izpolnjevanju pogojev iz 2. točke objave prostega delovnega mesta.  Izpolnjeno prijavnico in druga zahtevana dokazila naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo s priporočeno pošto na naslov:

Študijski center za narodno spravo, Tivolska cesta 42, 1000 Ljubljana,

s pripisom »NE ODPIRAJ – Prijava na razpis SAMOSTOJNI RAZISKOVALEC«, ali na e-mail info@scnr.si s pripisom zadeve »NE ODPIRAJ – Prijava na razpis MLADI RAZISKOVALEC«

do vključno 5. 7. 2021.


Na ovojnici mora biti navedeno ime, priimek in polni naslov pošiljatelja (kandidati/ke morajo navesti tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri).

Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.


Izbor kandidata/ke bo opravil Študijski center za narodno spravo po izteku roka za prijavo na prosto delovno mesto. Prijavljene kandidate/kandidatke bomo o izidu izbora mladega raziskovalca obvestili v roku 8 dni po zaključenem izbirnem postopku.


Ostale informacije:

Vse dodatne informacije v zvezi z objavljenim prostim delovnim mestom pridobijo interesenti v tajništvu Študijskega centra za narodno spravo, pri ga. Eriki Prijatelj, na tel. (01) 2306 700 ali preko elektronske pošte info@scnr.si.


PRILOGA 1, 2 in 3: Javna objava prostega delovnega mesta- mladi raziskovalec-PRILOGA-1, 2 in 3.docx


V Ljubljani, 22. 6. 2020


dr. Tomaž Ivešić

direktor SCNR
Vse objave