Javna objava prostega delovnega mesta POSLOVNI SEKRETAR VI (m/ž)

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Študijski center za narodno spravo razpisuje prosto delovno mesto:

POSLOVNI SEKRETAR VI (m/ž)


1. Razpisano delovno mesto:

POSLOVNI SEKRETAR VI (m/ž) v Službi za podporo.

Šifra del. mesta: J026004, tarifni razred: VI

Trajanje zaposlitve: določen čas 12 mesecev, poskusna doba 4 mesece

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas (40 ur/teden)

 

2. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

Stopnja izobrazbe: VI – višje ali visokošolska izobrazba

višja strokovna izobrazba                               16101

višješolska izobrazba (prejšnja)                     16102

                     Smer izobrazbe: ekonomska, družboslovna ali splošna

                     Zahtevane delovne izkušnje: 12 mesecev


3. Funkcionalna znanja in ostale zahteve: dokazano aktivno znanje angleškega jezika, komunikativnost, organizacijske sposobnosti itd.

                     

4. Kratek opis dela in nalog:

  • nudi strokovno tehnično in administrativno podporo zaposlenim na zavodu (sprejema, popisuje in arhivira prejeto in oddano pošto; organizira zdravstvene preglede in izobraževanja; vodi knjigo računov, blagajno in osnovna sredstva, skrbi za ostalo evidenco in arhiv, skrbi za nabavo pisarniškega materiala);
  • sodeluje pri pripravi materialov, vodi poslovno korespondenco in dokumentarno gradivo;
  • samostojno komunicira s strankami in poslovnimi partnerji;
  • sestavlja strokovne dopise, zapisnike, vloge in samostojno rešuje upravne zadeve;
  • prodaja knjige in vodi evidenco publikacij;
  • izpolnjevanje preprostih obrazcev;
  • opravlja ostale naloge po navodilih direktorja.

                                                                                                                                                      

5. Rok za prijavo:

Pisne vloge z življenjepisom in kopijami dokazil o izpolnjevanju pogojev iz 2. točke objave prostega delovnega mesta naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo s priporočeno pošto na naslov:

Študijski center za narodno spravo, Tivolska cesta 42, 1000 Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ – Prijava na razpis POSLOVNI SEKRETAR VI«, ali na e-mail info@scnr.si s pripisom zadeve: »NE ODPIRAJ – Prijava na razpis POSLOVNI SEKRETAR VI« do vključno 4. 8. 2023


Na ovojnici mora biti navedeno ime, priimek in polni naslov pošiljatelja (kandidati/ke morajo navesti tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri). Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.

Izbor kandidata/ke bo opravil Študijski center za narodno spravo po izteku roka za prijavo na prosto delovno mesto. Prijavljene kandidate/kandidatke bomo o izidu izbora obvestili v roku 8 dni po zaključenem izbirnem postopku.


Ostale informacije:

Vse dodatne informacije v zvezi z objavljenim prostim delovnim mestom pridobijo interesenti v tajništvu Študijskega centra za narodno spravo na tel. (01) 2306 700 ali preko elektronske pošte info@scnr.si.


V Ljubljani, 18. 7. 2023


dr. Tomaž Ivešić

 direktor SCNR

Vse objave