Javna objava prostega delovnega mesta POSLOVNI SEKRETAR VI (m/ž)

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Študijski center za narodno spravo razpisuje prosto delovno mesto:

POSLOVNI SEKRETAR VI (m/ž)


1. Razpisano delovno mesto:

POSLOVNI SEKRETAR VI (m/ž) v Službi za podporo.

Šifra del. mesta: J026004, tarifni razred: VI

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, poskusna doba 6 mesecev

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas (40 ur/teden)

 

2. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

Stopnja izobrazbe: VI – višje ali visokošolska izobrazba

višja strokovna izobrazba                               16101

višješolska izobrazba (prejšnja)                     16102

                     Smer izobrazbe: ekonomska, družboslovna ali splošna

                     Zahtevane delovne izkušnje: 12 mesecev


3. Funkcionalna znanja in ostale zahteve: dokazano aktivno znanje angleškega jezika, komunikativnost, organizacijske sposobnosti itd.


4. Kratek opis dela in nalog:

  • nudi strokovno tehnično in administrativno podporo zaposlenim na zavodu (sprejema, popisuje in arhivira prejeto in oddano pošto; organizira zdravstvene preglede in izobraževanja; vodi knjigo računov, blagajno in osnovna sredstva, skrbi za ostalo evidenco in arhiv, srbi za nabavo pisarniškega materiala);
  • sodeluje pri pripravi materialov, vodi poslovno korespondenco in dokumentarno gradivo;
  • samostojno komunicira s strankami in poslovnimi partnerji;
  • sestavlja strokovne dopise, zapisnike, vloge in samostojno rešuje upravne zadeve;
  • prodaja knjige in vodi evidenco publikacij;
  • izpolnjevanje preprostih obrazcev;
  • opravlja ostale naloge po navodilih direktorja.


5. Rok za prijavo:

Pisne vloge z življenjepisom in kopijami dokazil o izpolnjevanju pogojev iz 2. točke objave prostega delovnega mesta naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo s priporočeno pošto na naslov:

Študijski center za narodno spravo, Tivolska cesta 42, 1000 Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ – Prijava na razpis POSLOVNI SEKRETAR VI«, ali na e-mail info@scnr.si s pripisom zadeve: »NE ODPIRAJ – Prijava na razpis POSLOVNI SEKRETAR VI« do vključno 15. 12. 2022.


Na ovojnici mora biti navedeno ime, priimek in polni naslov pošiljatelja (kandidati morajo navesti tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri). 

Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.

Izbor kandidata/ke bo opravil Študijski center za narodno spravo po izteku roka za prijavo na prosto delovno mesto. Prijavljene kandidate/kandidatke bomo o izidu izbora obvestili v roku 8 dni po zaključenem izbirnem postopku.


Ostale informacije:

Vse dodatne informacije v zvezi z objavljenim prostim delovnim mestom pridobijo interesenti v tajništvu Študijskega centra za narodno spravo, pri ge. Eriki Prijatelj, na tel. (01) 2306 700 ali preko elektronske pošte info@scnr.si.


V Ljubljani, 5. 12. 2022


dr. Tomaž Ivešić

direktor SCNR

Vse objave