Javna objava prostega delovnega mesta VIŠJI RAZISKOVALEC (m/ž)

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Študijski center za narodno spravo razpisuje prosto delovno mesto:

VIŠJI RAZISKOVALEC (m/ž)

  • Razpisano delovno mesto:

VIŠJI RAZISKOVALEC (m/ž) v Enoti za razvoj in raziskovanje.

Šifra del. mesta: H017013, tarifni razred: VII/2

Trajanje zaposlitve: za določen čas izvajanja raziskovalnega programa P6-0380 (predvidoma od 1. 1. 2021 do 31.12.2021) z možnostjo podaljšanja.

Vrsta zaposlitve: skrajšan delovni čas (8 ur/teden)

 

  • Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 

Stopnja izobrazbe: VII/2

Specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja)            17001

Visokošolska univerzitetna izobrazbe (prejšnja)                17002

Magistrska izobrazba                                                           17003

            Smer izobrazbe: zgodovinska, pravna ali druga družboslovna smer

Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto

  • Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

Od kandidata / kandidatke se pričakuje usposobljenost za strokovno-raziskovalno delo na raziskovalnem programu P6-0380 »Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990«.

Prednostni kriteriji:

Glede na potrebe raziskovalnega programa bo prednost dana kandidatu/ki z izobrazbo s področja sociologije.

Mednarodna uveljavljenost raziskovalca/ke.

(Prednostne pogoje kandidat/ka izkaže s priloženo bibliografijo ter kopijami dokazil o izobrazbi)

  • Kratek opis dela in nalog:

samostojno raziskovalno delo, izvajanje zahtevnih znanstveno-raziskovalnih del, obravnava celovitejše problematike s področja raziskovanja;

prenos znanstveno-raziskovalnih rezultatov v prakso ter promocija raziskovalnega dela in rezultatov;

sodelovanje  na  znanstvenih  in  strokovnih  posvetovanjih  z  referati  in  razpravami  s širšega raziskovalnega področja;

objavljanje kakovostnih znanstveno-raziskovalnih in strokovnih del z izkazano odmevnostjo v mednarodni in domači strokovni javnosti;

opravljanje drugih nalog po nalogu vodstva in nadrejenih

  • Rok za prijavo:

Pisne vloge z življenjepisom, bibliografijo (SICRIS izpis) in kopijami dokazil o izpolnjevanju pogojev iz 2. točke objave prostega delovnega mesta naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo s priporočeno pošto na naslov:

Študijski center za narodno spravo, Tivolska cesta 42, 1000 Ljubljana,

s pripisom »NE ODPIRAJ – Prijava na razpis VIŠJI RAZISKOVALEC«, ali na e-mail info@scnr.si s pripisom zadeve: »NE ODPIRAJ – Prijava na razpis VIŠJI RAZISKOVALEC«

do vključno 25. 12. 2020.

Na ovojnici mora biti navedeno ime, priimek in polni naslov pošiljatelja (kandidati morajo navesti tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri).

Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.

Izbor kandidata/ke bo opravil Študijski center za narodno spravo po izteku roka za prijavo na prosto delovno mesto. Prijavljene kandidate/kandidatke bomo o izidu izbora višjega raziskovalca obvestili v roku 8 dni po zaključenem izbirnem postopku.

Ostale informacije:

Vse dodatne informacije v zvezi z objavljenim prostim delovnim mestom pridobijo interesenti v tajništvu Študijskega centra za narodno spravo, pri ga. Eriki Prijatelj, na tel. (01) 2306 700 ali preko elektronske pošte info@scnr.si.


V Ljubljani, 17. 12. 2020


dr. Tomaž Ivešić

v. d. direktor SCNR

Vse objave