Javna objava prostega delovnega mesta ZNANSTVENI SODELAVEC (m/ž)

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Študijski center za narodno spravo razpisuje prosto delovno mesto:

ZNANSTVENI SODELAVEC (m/ž)

Na prosto delovno mesto bomo zaposlili: 2 sodelavca/ki


1. Razpisano delovno mesto:

ZNANSTVENI SODELAVEC (m/ž) v Enoti za razvoj in raziskovanje.

Šifra del. mesta: H019007, tarifni razred: IX

  • Trajanje zaposlitve: za določen čas izvajanja raziskovalnega programa P6-0380 Kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju;  (do 31. 12. 2027)

Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas (v obsegu 2 uri/teden), delo na domu 


2. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 Stopnja izobrazbe: IX

- doktorsko izobraževanje (prejšnje)/doktorat znanosti (prejšnji) 18201

- doktorsko izobraževanje(tretja bolonjska stopnja)/doktorat znanosti

(tretja bolonjska stopnja) 18202

- doktorsko in podobno izobraževanje/doktorska znanstvena in podobna

izobrazba, drugje nerazporejeno 18299

Smer izobrazbe: zgodovinska, pravna ali druga družboslovna smer

Zahtevane delovne izkušnje: 3 leta


3. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

- od kandidata / kandidatke se pričakuje usposobljenost za strokovno-raziskovalno delo na raziskovalnem programu P6-0380 »Kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju;  

Prednostni kriteriji:

- kandidati/ke iz pravne stroke z objavami na področju kršenja človekovih pravic na Slovenskem;

- znanje tujih jezikov (angleščina);

(Prednostne pogoje kandidat/ka izkaže s priloženo bibliografijo ter kopijami dokazil o izobrazbi oz. znanju tujih jezikov).


4. Kratek opis dela in nalog:

  • samostojno raziskovalno delo, izvajanje najzahtevnejših znanstveno-raziskovalnih del, obravnava celovitejše problematike s področja raziskovanja, preučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod;
  • prenos znanstveno-raziskovalnih rezultatov v prakso ter promocija raziskovalnega dela in rezultatov;
  • vzpostavljanje in vzdrževanje strokovnih  stikov z uporabniki raziskovalnega dela ter z domačimi in tujimi znanstveno-raziskovalnimi ustanovami;
  • objavljanje visoko kakovostnih znanstveno-raziskovalnih in strokovnih del z izkazano odmevnostjo v mednarodni in domači strokovni javnosti;
  • organiziranje  in  sodelovanje  na  znanstvenih  in  strokovnih  posvetovanjih  z  referati  in  razpravami  s širšega raziskovalnega področja;
  • mentorstvo, vzgoja in izobraževanje kadrov;
  • opravljanje drugih nalog po nalogu vodstva in nadrejenih.


5. Rok za prijavo:

Pisne vloge z življenjepisom, bibliografijo in kopijami dokazil o izpolnjevanju pogojev iz 2. in 3. točke objave prostega delovnega mesta naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo s priporočeno pošto na naslov:

Študijski center za narodno spravo, Tivolska cesta 42, 1000 Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ – Prijava na razpis ZNANSTVENI SODELAVEC/KA«, ali na e-mail: info@scnr.si s pripisom zadeve: »NE ODPIRAJ – Prijava na razpis ZNANSTVENI SODELAVEC/KA« do vključno 1. 4. 2023.


Na ovojnici mora biti navedeno ime, priimek in polni naslov pošiljatelja (kandidati morajo navesti tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri).

Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.

Izbor kandidata/ke bo opravil Študijski center za narodno spravo po izteku roka za prijavo na prosto delovno mesto. Prijavljene kandidate/kandidatke bomo o izidu izbora obvestili v roku 8 dni po zaključenem izbirnem postopku.


Ostale informacije:

Vse dodatne informacije v zvezi z objavljenim prostim delovnim mestom pridobijo interesenti v tajništvu Študijskega centra za narodno spravo, pri ge. Eriki Prijatelj, na tel. (01) 32 00 713 ali preko elektronske pošte info@scnr.si.


V Ljubljani, 24. 3. 2023


dr. Tomaž Ivešić

direktor SCNR

Vse objave