Javna objava prostega delovnega mesta ZNANSTVENI SODELAVEC (m/ž)

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Študijski center za narodno spravo razpisuje prosto delovno mesto:

ZNANSTVENI SODELAVEC (m/ž)


1. Razpisano delovno mesto:

ZNANSTVENI SODELAVEC (m/ž) v Enoti za razvoj in raziskovanje.

Šifra del. mesta: H019007, tarifni razred: IX

Trajanje zaposlitve: za določen čas izvajanja raziskovalnega programa P6-0380 (do 31.12.2021) z možnostjo podaljšanja.

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas (40 ur/teden)

 

2. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

             Stopnja izobrazbe: IX

- Doktorsko izobraževanje (prejšnje)/doktorat znanosti (prejšnji)                            18201

- Doktorsko izobraževanje(tretja bolonjska stopnja)/doktorat znanosti

(tretja bolonjska stopnja)                                                                                      18202

- Doktorsko in podobno izobraževanje/doktorska znanstvena in podobna

 izobrazba, drugje nerazporejeno                                                                         18299         

Smer izobrazbe: zgodovinska, pravna ali druga družboslovna smer

Zahtevane delovne izkušnje: 3 leta


3. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

- Od kandidata / kandidatke se pričakuje usposobljenost za strokovno-raziskovalno delo na raziskovalnem programu P6-0380 »Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990«.

Prednostni kriteriji:

- Mednarodna uveljavljenost kandidata/ke.

- Znanje tujih jezikov (angleščina).

(Prednostne pogoje kandidat/ka izkaže s priloženo bibliografijo ter kopijami dokazil o izobrazbi oz. znanju tujih jezikov)


4. Kratek opis dela in nalog:

  • samostojno raziskovalno delo, izvajanje najzahtevnejših znanstveno-raziskovalnih del, obravnava celovitejše problematike s področja raziskovanja, preučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod;
  • prenos znanstveno-raziskovalnih rezultatov v prakso ter promocija raziskovalnega dela in rezultatov;
  • vzpostavljanje in vzdrževanje strokovnih  stikov z uporabniki raziskovalnega dela ter z domačimi in tujimi znanstveno-raziskovalnimi ustanovami;
  • objavljanje visoko kakovostnih znanstveno-raziskovalnih in strokovnih del z izkazano odmevnostjo v mednarodni in domači strokovni javnosti;
  • organiziranje  in  sodelovanje  na  znanstvenih  in  strokovnih  posvetovanjih  z  referati  in  razpravami  s širšega raziskovalnega področja;
  • mentorstvo, vzgoja in izobraževanje kadrov;
  • opravljanje drugih nalog po nalogu vodstva in nadrejenih.


5. Rok za prijavo:

Pisne vloge z življenjepisom, bibliografijo (SICRIS izpis) in kopijami dokazil o izpolnjevanju pogojev iz 2. točke objave prostega delovnega mesta naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo s priporočeno pošto na naslov:

Študijski center za narodno spravo, Tivolska cesta 42, 1000 Ljubljana,

s pripisom »NE ODPIRAJ – Prijava na razpis ZNANSTVENI SODELAVEC/KA«, ali na e-mail info@scnr.si s pripisom zadeve: »NE ODPIRAJ – Prijava na razpis ZNANSTVENI SODELAVEC/KA«

do vključno 25. 2. 2021.

Na ovojnici mora biti navedeno ime, priimek in polni naslov pošiljatelja (kandidati morajo navesti tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri).

Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.

Izbor kandidata/ke bo opravil Študijski center za narodno spravo po izteku roka za prijavo na prosto delovno mesto. Prijavljene kandidate/kandidatke bomo o izidu izbora obvestili v roku 8 dni po zaključenem izbirnem postopku.

Ostale informacije:

Vse dodatne informacije v zvezi z objavljenim prostim delovnim mestom pridobijo interesenti v tajništvu Študijskega centra za narodno spravo, pri ga. Eriki Prijatelj, na tel. (01) 2306 700 ali preko elektronske pošte info@scnr.si.


V Ljubljani, 16. 2. 2021                                                                                                      

dr. Tomaž Ivešić

v. d. direktor SCNR

Vse objave