Katalog informacij javnega značaja


Informacije javnega značaja

 

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv javnega zavoda: Študijski center za narodno spravo, Tivolska cesta 42, 1000 Ljubljana

Krajše ime: SCNR

Ustanovitelj: Republika Slovenija

Pravnoorganizacijska oblika: Javni zavod

Telefon: 01 230 67 00

Elektronski naslov: info@scnr.si

Spletni naslov: www.scnr.si

Matična številka: 3325369000

Identifikacijska številka: SI71180079

Številka proračunskega uporabnika: 31062


Odgovorna uradna oseba: dr. Tomaž Ivešić, direktor


Datum sprejema kataloga: 3. 8. 2022


Datum zadnje spremembe: 23. 4. 2024


Katalog je dostopen na spletnem naslovu:  https://www.scnr.si/katalog-informacij-javnega-znacaja.html 


Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je dostopen le na zgornji povezavi.


2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Študijski center za narodno spravo je bil ustanovljen leta 2008 z namenom uresničevanja javnega interesa na področju znanosti, za opravljanje razvojnih, svetovalnih, koordinacijskih in izobraževalnih nalog na področju narodne sprave ter proučevanja totalitarnih političnih sistemov na Slovenskem v 20. stoletju. S tem zavod ustvarja možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije. Nadalje zagotavlja pravno pomoč in svetovanje Komisiji Vlade Republike Slovenije za izvajanje zakona o popravi krivic pri reševanju in vodenju vlog. SCNR v svojem delovanju zajema Slovence v matici, narodne manjšine v RS, slovenske zamejce, izseljence in zdomce (1. in 8. člen Statuta SCNR).


I. Podatki o organih javnega zavoda

Svet Študijskega centra za narodno spravo:
Predsednik sveta: dr. Damjan Hančič

Članica: doc. dr. Tamara Griesser Pečar

Član: izr. prof. dr. Aleš Maver

Član: dr. Matic Batič

Član: dr. Bernard Nežmah

Član: dr. Jože Možina

Član: Slavko Žižek


Direktor: dr. Tomaž Ivešić

Namestnik direktorja: dr. Matic Batič


II. Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

1. Enota za razvoj in raziskovanje

(vodja enote: dr. Jelka Piškurić, znanstvena sodelavka)


2. Enota za svetovanje

(vodja enote: Marta Milena Keršič, samostojna strokovna sodelavka v humanistiki)


3. Enota za podporo

(vodja enote: dr. Tomaž Ivešić, direktor)


ORGANIGRAM SCNR


2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Erika Prijatelj Baranašič, poslovna sekretarka

E-naslov: erika.prijatelj@scnr.si

T: 01 320 07 13


2.c  Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

DATAINFO.SI, d.o.o., Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor, www.datainfo.si , e-pošta: dpo@datainfo.si, telefon: +386 (0) 2 620 4 300.


2.d Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo in pojasnjujejo delovno področje Javnega zavoda Študijski center za narodno spravo

 Notranji predpisi


Drugi notranji predpisi


Državni predpisi

Zakoni


Uredbe


Pravilniki


Standardi


Kolektivne pogodbe


Kodeksi


Odloki


2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Javni zavod ni predlagatelj predpisov.2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam dokumentov 


2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Javni zavod ne vodi zgoraj navedenih postopkov.


2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Javni zavod ne vodi in upravlja javnih evidenc.


2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Javno dostopne: Javni zavod ne vodi in upravlja nobenih javno dostopnih informatiziranih zbirk podatkov.

Druge elektronsko vodene zbirke podatkov, ki jih vodi javni zavod v zvezi z delom in delovnim področjem:

 • Evidenca dejavnosti obdelave osebnih podatkov Študijskega centra za narodno spravo (metapodatki)  

Nazivi iz zbirke:

 • Evidenca inšpekcijskega nadzora
 • Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest in strukturi  javnih uslužbencev po nazivih
 • Evidenca o stroških dela
 • Evidenca o izrabi delovnega časa
 • Evidenca o kontaktnih osebah poslovnih partnerjev
 • Evidenca strank
 • Zapisniki sej Sveta SCNR
 • Evidenca o izplačilu jubilejnih nagrad
 • Evidenca o letnem praktičnem usposabljanju zaposlenih za izvajanje evakuacije
 • Evidenca o usposabljanju odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije
 • Teoretično in praktično usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu
 • Evidenca zdravstvenih pregledov za zaposlene
 • Evidenca delovne dobe javnih uslužbencev
 • Evidenca dopusta za zaposlene
 • Evidenca prenos dopusta
 • Evidenca delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela (POD)
 • Evidenca o pregledu evidence prisotnosti za mesec
 • Evidenca o pregledu poročil zaposlenih o delu na domu
 • Evidenca o pregledu poročil zaposlenih o delu
 • Evidenca odreditev odsotnosti z dela
 • Evidenca delovnih dni za mesec za zaposlene
 • Evidenca izvedenih kontrol resničnosti podatkov za stroške prevoza na delo in z dela
 • Strokovna izobraževanja zaposlenih
 • Osebne telefonske številke zaposlenih na SCNR
 • Evidenca prevzema mobilnega telefona
 • Evidenca članov sveta JZ SCNR
 • Adrema (kontakti za pošiljanje obvestil, e-naslovi, navadna pošta)
 • Evidenca arhiv pričevanj
 • Evidenca prejete in poslane pošte


3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Javi zavod je pri posredovanju podatkov vezan na določbe Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Prosilec lahko zahteva dostop do informacije javnega značaja ali njihovo ponovno uporabo s pisno zahtevo  po elektronski pošti, po pošti na naslov javnega zavoda ali pisno zahtevo, ki se vloži na sedežu javnega zavoda. Prosilec lahko zahteva  dostop do informacije javnega značaja ali njihovo ponovno uporabo tudi z neformalno zahtevo, in sicer ustno po telefonu ali ustno na sedežu javnega zavoda.

Dostop do informacij je na voljo na spletnem mestu http://www.scnr.si ter  (po predhodni najavi) vsak delavnik na sedežu zavoda Tivolska cesta 42, 1000 Ljubljana.


Pisna zahteva za dostop do informacij javnega značaja mora vsebovati:

 • podatke o prosilcu (ime in priimek oz. naziv pravne osebe, naslov);
 • navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca prosilca (če gre za pooblaščenca, se priloži tudi pooblastilo);
 • opredelitev informacije, s katero se želi prosilec seznaniti (jasen opis podatka oziroma dokumenta, s katerim se želi prosilec seznaniti);
 • navedbo, na kakšen način se prosilec želi seznaniti z vsebino zahtevane informacije (fotokopija, elektronski zapis, vpogled) in na kakšen način se mu posreduje (posredovanje na poštni naslov, e-naslov);
 • podpis prosilca oz. zastopnika ali pooblaščenca.


V zahtevi za ponovno uporabo informacij javnega značaja mora prosilec opredeliti:

 • informacijo, ki jo želi ponovno uporabiti;
 • na kakšen način želi prevzeti vsebino zahtevane informacije (fotokopija, elektronski zapis ter praviloma tudi oblika in nosilec zapisa);
 • po dogovoru prosilec objavi vir (SCNR);
 • za kakšen namen želi informacijo ponovno uporabiti.


Delni dostop do informacij javnega značaja se zagotovi v skladu z 19. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Zoper odločbo, s katero je javni zavod odločil o zahtevi za dostop ali ponovno uporabo, ter zoper sklep, s katerim je javni zavod zahtevo zavrgel, ima prosilec pravico do pritožbe v skladu s 27. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. O pritožbi odloča Informacijski pooblaščenec.

Če bi bila dostop do informacij javnega značaja ali zahteva za ponovno uporabo povezana tudi z večjimi materialnimi stroški, si javni zavod pridržuje pravico, da le-te zaračuna skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.


Cenik materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 EUR,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 EUR,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 EUR,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 EUR,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 EUR,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 EUR,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 EUR,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 EUR,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 EUR,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 EUR,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.


4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja:

 • individualne poizvedbe po arhivski dokumentaciji,
 • podatki in mnenja v zvezi z dogodki sodobne zgodovine.

Vsebina najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja zaradi občutljivosti podatkov ni javno objavljena na spletni strani javnega zavoda.