Mednarodna znanstvena konferenca z naslovom Možnosti in pomen sprave

V Celju in delno v Ljubljani je v organizaciji Teološke fakultete Univerze v Ljubljani od četrtka, 3., do nedelje, 6. novembra 2011, potekala mednarodna znanstvena konferenca z naslovom The possibilities and meaning of reconciliation (Možnosti in pomen sprave). Udeleženci so ob tej priložnosti pripravili tudi naslednjo izjavo.

Izjava

Udeleženci mednarodne znanstvene konference z naslovom Možnosti in pomen sprave pozdravljamo vsa prizadevanja, da se spravni procesi v Sloveniji in v svetu nadaljujejo, poglabljajo in utrjujejo. Ker so pogoj in nujnost za preživetje slovenske in svetovne družbe, si prizadevamo raziskovanja širiti tudi v družbeni prostor. Veseli smo podpore akademskih in drugih ustanov, kot so Evropska akademija znanosti in umetnosti v Salzburgu, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, parlament EU, Študijski center za narodno spravo, in vseh ostalih, ki podpirate naša prizadevanja. Z zavzetim delom in vztrajnostjo posameznikov in skupin lahko delujemo v smer poprave preteklih krivic in omogočamo vsem posameznikom spoštovanje njihovega človeškega dostojanstva. V tem smislu soglasno pozdravljamo ugotovitev Ustavnega sodišča Republike Slovenije, da pomenijo totalitarni simboli kršenje človekovega dostojanstva in jih je zato treba odstranjevati. Volja do resnice in pravičnosti, s katero ne dopuščamo kakršnega koli kršenja človeškega dostojanstva, je pot k resnici in spravi vseh ljudi. Želimo, da bi prizadevanja ljudi temeljila na tem spoznanju in volji. V svojih nastopih in delovanju si bomo prizadevali, da spoštujemo in upoštevamo dostojanstvo vsakega človeka in da v svojem delovanju nikogar ne žrtvujemo za kakršne koli cilje. Menimo, da je tako delovanje v vzgoji, politiki, gospodarstvu, skratka na vseh področjih človekove osebne in družbene dejavnosti, pogoj za spravo in sodelovanje ter tako za uspeh družbe.

Declaration

The participants of the conference The Possibilities and Meaning of Reconciliation greet all endeavors that reconciliation processes in Slovenia and all over the World continue, that they are deepening and strengthening (fortifying). Because they are a condition and necessity for the survival of the Slovene and the World society we try hard to spread the researches also to a broader society. We are glad of the support of academic and other institutions, like European Academy of Sciences and Arts in Salzburg, Slovenian Academy of Sciences and Arts, parliament of EU, Study centre for national reconciliation, and all others who support our endeavors. With active work and persistence of individuals and groups we can act in the direction of compensating of the previous injustices and we make possible for all individuals that their human dignity is respected. In this sense we greet consensus of the constitutional court that the symbols of totalitarianism represent violation of human dignity and therefore should be removed. Will for truth and for justice, by which we do not tolerate any violation of human dignity is the path to the truth and to the reconciliation of all people. We aspire that endeavors of people would be based on this cognition and will. In our appearances and activities we will strive for that dignity of every man will be respected and considered and that we in our acting will not sacrifice anybody for any goal. We think that such acting in education, politics, economy, briefly on all fields of person`s individual and social activity, is a condition for reconciliation and for cooperation and therefore for the success of society.

Dodatne informacije so o mednarodni konferenci o spravi so na voljo na spletni povezavi www.teof.uni-lj.si/?mod=aktualno&action=viewOne&ID=4608 ali pri gospe Ani Martinjak: e-naslov: ana.martinjak85@gmail.com.

Vse objave