MOŽNOSTI IN POMEN SPRAVE

V dneh od 3. do 6. novembra 2011 bo v Celju (Dom sv. Jožefa) in v Ljubljani (Teološka fakulteta) potekala mednarodna znanstvena konferenca z naslovom MOŽNOSTI IN POMEN SPRAVE, v organizaciji Teološke fakultete Univerze v Ljubljani in pod okriljem Evropske akademije znanosti in umetnosti Salzburg.

V okviru te konference bo v petek, 4. novembra 2011 v veliki predavalnici Teološke fakultete, Poljanska 4, Ljubljana s pozdravnim govorom nastopila tudi direktorica Študijskega centra za narodno spravo mag. Andreja Valič Zver.

Nameni in cilji konference so znanstveno poglobiti razumevanje sprave, saj je znanstvena vednost o spravi eden glavnih in potrebnih dejavnikov, ki lahko pomaga pri njenem dejanskem uresničevanju in dogajanju, tako na osebni kot tudi na družbeni ravni.

Tematika je izredno tehtna in aktualna. Slovenska, evropska in svetovna daljna in bližnja zgodovina, kot tudi sedanjost sta polni nasilja, krivic, zločinov in iz njih izhajajočih resentimentov. Tovrstni pojavi bodo do določene mere neizogibni tudi v prihodnosti. Zločinov, trpljenja in krivic ni mogoče poravnati niti pozabiti. Storjena škoda in zlo močno ogrožata kakovost življenja posameznika, skupine ali družbe, ogrožata stabilnost družbe in lahko negativno vplivata na njen nadaljnji razvoj. Neporavnano in nepredelano trpljenje ter zlo sta faktorja, ki lahko rodita nove zločine, novo nasilje in krnita uresničevanje sočutja, vživljanja v drugega, dialog z drugim, sprejemanje drugega, solidarnost in ne nazadnje pravičnost. Vse to so bistveni izvori in dejavniki miru v družbi. Program: 9.30-9.45 Zbor bogoslovcev ljubljanskega semenišča /Choir of Seminarists of Seminary of Ljubljana 9.45-9.50 Pozdravni nagovor dekana Teološke fakultete Univerze v Ljubljani prof. dr. Stanka Gerjolja/Welcome speech of the dean of the Faculty of Theology, University of Ljubljana, Stanko Gerjolj 9.50-9.55 Pozdravni nagovor slovenskega evropskega poslanca dr. Milana Zvera/Welcome speech of the Slovenian member of the European Parliament dr. Milan Zver 9.55-10.00 Predvajanje govora evropske poslanke Ms. Sandra Kalniete/Playing of the speech of a Member of the European Parliament Ms. Sandra Kalniete 10.00-10.05 Govor Andreje Valič, direktorice Študijskega centra za narodno spravo/The Speech of Andreja Valič, director of the Study center for national reconciliation 10.05-10.20 Janez Juhant in Bojan Ţalec (Ljubljana, Slovenia): Predstavitev knjige Izvor odpuščanja in sprave: človek ali Bog? Spravni procesi in Slovenci/Presentation of the book The Source of Forgiveness and Reconciliation: Human or God? Process of Reconciliation and Slovenians. 10.20-10.45 Felix Unger, Predsednik Evropske akademije znanosti in umetnosti Salzburg/President of the European Academy of Sciences and Arts Salzburg (Salzburg, Austria): Reconciliation as a Prerequisite for the Future (Sprava kot predpogoj za prihodnost) 10.45-11.10 Jože Trontelj, Predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti/President of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (Ljubljana, Slovenia): On the Duty to learn from History (O dolţnosti, da se učimo iz zgodovine) 11.10-11.30 Odmor/Break 11.30-11.55 Wolfgang Palaver (Innsbruck, Austria): Zakaj skrb za ţrtve zahteva odpuščanje: Girardovska razmišljanja o monoteizmu, nasilju in spravi/ Why the Concern for the Victims Requires Forgiveness: Girardian Reflections on Monotheism, Violence and Reconciliation 11.55-12.20 Jože Krašovec (Ljubljana, Slovenia): Svetopisemske osnove sprave/Biblical Foundations of Reconciliation 12.20-12.45 Janez Juhant (Ljubljana, Slovenia): Brez ţrtev ni ţivljenja na svetu?/Without Victims there is no Life in the World? 12.45-13.15 Sklepna razprava/Concluding discussionVse objave