Sodelovanja na znanstvenem posvetu SAZU

Ljubljana (4.6.2019) - Sodelavca SCNR, dr. Renato Podbersič in dr. Jelka Piškurić sta 23. in 24. maja 2019 sodelovala na znanstvenem posvetu z naslovom Razvoj kolektivnih (etničnih) identitet na Slovenskem skozi prizmo zgodovine dolgega trajanja, ki ga je organiziral Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU.

Namen posveta je bil predstaviti etnične, jezikovne in nacionalne identitete, jih primerjati z drugimi oblikami kolektivnih identitet, ki so skozi zgodovino zaznamovale slovenski prostor, in ugotoviti, kako so naštete prvine kolektivne identitete vplivale na različne družbene sloje skozi čas. Dr. Renato Podbersič jev petek 24. maja vodil enega od panelov, potem pa predstavil prispevek Judje v Julijski krajini – med lojalnostjo in odrinjenostjo. Za Jude v Julijski krajini je bila uvedba rasne zakonodaje leta 1938 dvojna travma. Prvič, ker so bili mnogi pred prvo svetovno vojno vključeni v iredentistično gibanje in celo njegovi protagonisti, zato so menili, da so končno »enaki« drugim državljanom. Drugič, ker so menili, da v Italiji ni antisemitizma v primerjavi z drugimi deželami, od koder so prihajali njihovi predniki. Dr. Jelka Piškurić je predstavila prispevek Socializem, migracije in narodna identiteta. V času socializma je bil odstotek prebivalcev, ki so se opredeljevali za Slovence zelo visok, a skozi desetletja se je narodna struktura prebivalstva spreminjala na kar so vplivali tudi migracijski tokovi iz drugih jugoslovanskih republik. Nova multietnična podoba je v slovenskem okolju odpirala vprašanja o priseljevanju, ki so postala bolj aktualna v 80. letih.

Vse objave